greenbuildsolution.co.th GreenBuildSolution ให้คำปรึกษาและแนะนำ วัสดุ เทคโนโลยีก่อสร้างที่มี นวัตกรรม คุณภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม
Responsive imageMNT (Micro Nutrient Technology)

 MNT BIOMAX ไม่ใช่สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นจัดการกับจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต (ความเป็นกรดด่าง สารอาหาร ปริมาณออกซิเจนในน้ำ) ทำให้การย่อยสลายไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุของการเกิดตะกอนปริมาณมากและการเกิดกลิ่นเหม็นของไฮโดรเจน ซัลไฟต์ เนื่องจากการเข้าทำงานของจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจน เมื่อออกซิเจนในน้ำถูกใช้โดย aerobic bacteria อยู่ในสภาพที่ปริมาณออกซิเจนในน้ำมีอยู่อย่างเพียงพอ ระบบเติมอากาศจึงมีความจำเป็น รวมทั้งระบบปั๊มที่ทำหน้าที่ผสม influent wastewater กับน้ำ MNT เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิธี สามารถนำไปใช้ได้ง่าย เพียงติดตั้งระบบ low pressure pump และวางท่อ injection line เพื่อส่ง MNT เข้าสู่บริเวณบ่อบำบัด ปรับให้มีความเข้มข้นให้เหมาะสมคือ 2-50 ppm (ขึ้นกับปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียแรกเข้า) ด้วยเทคโนโลยีนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี และสามารถตอบสนองความต้องการของระบบบำบัดในช่วงเวลาที่มีปริมาณน้ำเสียมากเกินกว่าระดับปกติ (overload) 


Responsive image

การทำงานของ MNT

• ส่งเสริมการย่อยสลายทางชีวภาพที่เกิดโดยจุลินทรีย์ ทั้งกลุ่มแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจน (aerobic bacteria) กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic bacteria) และกลุ่มที่มีชีวิตได้ทั้งในสภาพมีและไม่มีออกซิเจน (facultative bacteria)
• สารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ ที่เป็นองค์ประกอบใน MNTจะกระตุ้นให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต เพิ่มจำนวนได้อย่างรวดร็ว การย่อยสลายจึงเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ในน้ำเสียที่เกิดกลิ่นเหม็นของไฮโดรเจน ซัลไฟด์ ร่วมกับมีปริมาณตะกอนมากเป็นสภาพที่น้ำมีปริมาณออกซิเจนในน้ำน้อย แบคทีเรียกลุ่ม anaerobic และ กลุ่ม facultative anaerobic bacteria จึงมีบทบาทเด่นกว่ากลุ่ม aerobic bacteria ดังนั้นการให้สารอาหาร แร่ธาตุ เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมให้แบคทีเรียกลุ่ม facultative anaerobic bacteria เจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนมากขึ้น การย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียในสภาพปริมาณออกซิเจนต่ำจึงมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ปริมาณตะกอนลดลง และกลิ่นเหม็นลดลง
• ไม่ต้องใช้ระบบเติมอากาศ หรือระยะเวลาของการใช้ลดลง

Textile and Garment Factory in Shenzhen: Wastewater Treatment Quality Improvement


Responsive image

Before


Responsive image

After


MNT Application 

• ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ให้ดีขึ้น โดย
   • ลดการเกิดกลิ่นเหม็น และลดการเกิดตะกอนในระบบ
   • คุณภาพของน้ำเสียที่ปล่อยออกดีขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน
   • ไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
• กำจัดกลิ่นสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่ระเหยมาจากเฟอร์นิเจอร์ หรือกลิ่นเหม็นอับ หรือกลิ่นบุหรี่ในโรงแรม ห้องพัก
• กำจัดกลิ่นจากการถมที่บริเวณบ่อขยะ

Case Study


Responsive image
Wastewater Treatment Plant in Jiangyin, Jiangsu

Responsive image
Food waste process plant in Shenzhen

Responsive image
กำจัดกลิ่นในโรงแรม

Responsive image
กำจัดกลิ่นในโรงแรม

Responsive image
กำจัดกลิ่นในโรงแรม

Responsive image
Sludge Reduction in Hong Kong Landtau ISLAND WWTP


คุณประโยชน์จากการใช้ MNT BIOMAX

• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย ปริมาณตะกอนจะลดลง (sludge / bio solid) ลดต้นทุนในการขนส่งนำตะกอนไปทิ้ง
• ลดค่าไฟเนื่องจากลดการเติมอากาศ
• ลดปัญหาจากกลิ่นของไฮโดรเจน ซัลไฟด์ และแอมโมเนีย
• น้ำเสียที่ปล่อยออกมีค่าพารามิเตอร์เป็นไปตามมาตรฐาน
• เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียแบบไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน
• สามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในสถานที่พักอาศัย โดยใช้ระยะเวลาสั้น ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเรา

บริษัท GRENNBUILD SOLUTION เป็นผู้จัดหา ให้คำปรึกษาและแนะนำ วัสดุ เทคโนโลยีก่อสร้างที่มี นวัตกรรม คุณภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประหยัดพลังงาน เวลาและต้นทุนโดยรวมให้กับลูกค้า

ข่าวสารเครือข่ายสังคม
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง